Om Reniva

Reniva har varit på svenska marknaden i 15 år, idag räknar vi oss som ledande vad det gäller kundanpassade produkter och lösningar för dagvattenrening.
Våra produkter skall minimera att utsläpp av diesel, tungmetaller, koppar, zink, bly m.m förorenar vårt dagvatten och därmed skydda sjöar och vattendrag från miljöfarliga ämnen.

Vår personal hålls löpande informerad om lagar och förordningar för att kunna säkerställa vårt eget miljöarbete samt för att möta de högt ställda miljökraven från myndigheter och organisationer.

Som kund till Reniva kan man förvänta sig bästa service, oavsett om du behöver köpa en brunnskorg för uppsamling av löv eller om det gäller projektering av ett nyproducerat industriområde med 50 dagvattenbrunnar.

Alla produkter Reniva marknadsför och installerar tillverkas i Sverige.

Reniva AB leverantör av produkter för dagvattenrening är även i år kvalificerad för Sellihca, energibolagens eget kvalificeringssystem för leverantörer.

Sellihca är ett branschnätverk och kvalificeringssystem för energisektorn i Norden som inköpare använder för hantering av leverantörsinformation och för att effektivisera inköpsverksamhet och upphandling.

Syftet med kvalificeringssystemet är att möjliggöra ett rättvist, öppet och transparent sätt för val av leverantör. Detta bidrar till en enklare upphandlingsprocess och möjliggör nya affärsmöjligheter.

Varmt välkommen till det lilla företaget med stor kunskap.

Tillstånd från Länsstyrelsen till vägtransport av farligt avfall, PDF